Cymraeg

This slideshow requires JavaScript.

 

Catalog arlein!

Maria Rebecca Ballestra (Eidal), Stefhan Caddick (Powys), Rawley Clay (Bro Morgannwg), Helen Clifford (Caerdydd), Pascal-Michel Dubois (Caerffili), Johana Hartwig (Caerdydd), Jo Lathwood (Bryste), Matthew Smith (Llundain), Fern Thomas (Abertawe), Sean Vicary (Ceredigion)

Rhôd 2013 – hon fydd y bumed arddangosfa ac eleni gwahoddir artistiaid a’r gynulleidfa i ystyried dyfodol y berthynas rhwng diwylliant a byd natur. Wrth drafod thema’r arddangosfa, dywed y Curadur Sara Rees :

‘’ Mae Natur Dyfodol Diwylliant yn cynnig cyfle inni ystyried yr ymateb i’r sialens sydd yn ein gwynebu oherwydd effaith dynolryw ar y byd naturiol.Mae gofynion gorboblogi ac economi marchnad fyd-eang wedi achosi newid i sustemau-ecolegol; lleihad mewn bioamrywiaeth ac adnoddau naturiol; a hefyd newid hinsawdd.Gofynna Natur Dyfodol Diwylliant i artistiaid a’r gynulleidfa ymateb i’r cyd-destun hwn, i ail- ddehongli ac ail-ddychmygu’r berthynas rhwng natur a diwylliant.

Mae gwaith yr holl artistiaid a ddewiswyd wedi ei seilio ar y thema ganolog ac maent yn gweithio ar draws amrywiol ddisgyblaethau gan ddefnyddio strategaethau cysyniadol a chreadigol tra gwahanol.

Maria Rebecca Ballestra: Artist Preswyl

Bu Maria Rebecca Ballestra yn gweithio ar brosiect tymor hir fel artist preswyl mewn nifer o wledydd tramor lle mae’n ail ddehongli’r themâu cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol y daw ar eu traws. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn materion megis y defnydd o adnoddau naturiol, newid hinsawdd, dyheadau a phryderon cymunedau am eu dyfodol.

Stefhan Caddick

Prif ddiddordeb Stefhan Caddick yw creulondeb y byd naturiol Gan weithio mewn sawl cyfrwng : ffilm , gosodiadau, darlunio a pherfformio, mae’r broses o greu yn ei hunan yn bwysig iddo.

Rawley Clay

Yng Ngofod Celf Coed Hills mae Rawley Clay wedi datblygu gwaith celf a chrefft sydd yn adlewyrchu ymholiad ysbrydol ac ecolegol. Mae’n ystyried effaith cymunedau ar ddefnydd o’r tir; y berthynas rhwng cymdeithas a byd naturiol cyfnewidiol.

Helen Clifford

Daearyddiaeth, hanes a thirwedd gymdeithasol yw prif hanfodion gwaith Helen Clifford. Mae’n creu gwaith celf gosodiadol dros dro, gan ddefnyddiol lleoliadau ble mae diwylliant a natur yn taro mewn i’w gilydd.

Pascal-Michel Dubois

Mae Pascal-Michel Dubois yn ein gwahodd i gwestiynu ac archwilio’r hyn sydd yn gyfarwydd inni. Gyda’i waith chwareus, llawn hiwmor, mae’n ail-ddehongli realiti.

Johana Hartwig

Ymateb wna Johana Hartwig i’w hamgylchedd – gan greu gwaith o’r patrymau, synnau, ac atseiniau anthroporffig o’r delweddau o’i chwmpas. Yn aml mae’n mawrygu gwrthrychau bob dydd gan ymchwilio eu personoliaeth.

 Jo Lathwood

Mae Jo Lathwood yn creu gofodau clud ac yn creu cerfluniau o efydd, pren, cardfwrdd a deunyddiau cyffredin eraill. Mae byd natur yn ffynhonnell barhaus o ysbrydoliaeth iddi, ac yn aml y man cychwyn ei ffurfiau a’r deunyddiau yw blodau a bywyd gwyllt.

Matthew Smith

Yn gweithio ar draws cerflunio, darlunio, ffotograffiaeth a fideo, mae Matthew Smith yn archwilio ffyrdd o gynrychioli natur a lleoliad mewn modd delfrydol a hefyd ffug. Mae ganddo ddiddordeb ym mherthynas dyn gyda’r byd naturiol a hefyd y pellter athronyddol.Ymgeisia i ddadlenni natur fel rhywbeth sydd yn newid trwy’r amser ac y gellid ei ail- ddadansoddi dro ar ôl tro gan bob cenhedlaeth.

Fern Thomas

Sefydlodd Fern Thomas yr Institute for Imagined Futures and Unknown Lands fel ymchwiliad traws-ddisgyblaethol gan gynnwys anthropoleg, ecoleg, celf, archaeoleg, athroniaeth a cherflunio cymdeithasol.

Sean Vicary

Y syniad o ‘dirwedd’, mewnol ac allanol sy’n bwysig i Sean Vicary, ac yn arbennig felly’r modd y mae ein hymwneud â thirwedd yn gynyddol wleidyddol. Defnyddia ddeunyddiau gwastraff a’u hanimeiddio o fewn gofod rhithiol gan greu naratif ehangach o’r hyn sy’n bodoli tu ôl i’r byd gweledig.

Sgwrs Rhod 2013 – Mai 24 2013 Theatr Byd Bychan

Rhod Eflyer Cymraeg (1)

Fedwen Tentage  –  Culture Colony  –  Theatr Byd Bychan 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s