A Good Honest Trade

Talk_Peter_Lord-1aRoedd yn blesur gan Grŵp Artistiaid Rhôd groesawu, hanesydd celf, Peter Lord i Neuadd y Ddraig Goch yn Nhrefach Felindre ar Orffenaf 16. Fel rhan o ddathliadau carnifal Drefach Felindre, cylwynodd Grŵp Artistiaid Rhôd yr ail sgwrs flynyddol ar gelf: ‘A Good Honest Trade; traddodiad arlunydd gwlad yng Nghymru.

Mae Peter Lord yn hanesydd celf nodedig ym maes celf yng Nghymru, gan gyfrannu (ymysg cyhoeddiadau pwysig eraill) ‘The Visual Culture of Wales’, tair cyfrol allweddol sydd yn olrhain corff o waith o’r cyfnod Cristnogol-Celtaidd yng Nghymru hyd at ganol yr ugeinfed ganrif.

Siaradodd Peter am y darluniau traddodiadol o gefn gwlad Cymru, a oedd gan amlaf yn cael eu comisiynu gan arlunydd gweithiol a fyddai wedi cael ei hyfforddi yn nhraddodiad crefft megis arwyddion siop neu dafarn, yn hytrach na fel artist per se. Gwelsom y datblygiad o fasnach a oedd yn deillio o safle’r crefftwr tuag at ddylanwad yr ysgolion celf yn Llundain yn y ddeunawfed ganrif. Yn sgil y datblygiad graddol hwn gwelwyd artistiaid medrus yn copio ac yn mabwysiadau arddulliau’r artistiaid hynny oedd yn gweithio i’r bonheddwyr yn Lloegr ar gyfer cyflawni dyheadau’r dosbarth canol llewyrchus yng Nghymru.

Mae nifer fawr o’r esiamplau cain yma o’r traddodiad crefft cynnar wedi eu hanwybyddu a’u taflu allan gan ddiweddu fyny mewn cytiau ieir a chroglofftydd, a dim ond nawr maent yn cael eu trysori gan y sefydliad celf a’u noddwyr. Mae hyn yn dipyn gwahanol i’r traddodiad o ‘gelf werinol’ yn yr Unol Daleithiau lle mae gwaith tebyg yn hawlio prisiau enfawr mewn orielau, tai ocsiwn a delwyr.

Gofynnodd Peter inni ail-feddwl ein hagwedd tuag at bwysigrwydd diwylliannol y darluniau brodorol hyn a’u perthynas gonest gyda’r tirwedd cymdeithasol a gwleidyddol y maent yn eu hadlewyrchu. Faint mwy o’r gweithiau anhygoel hyn sydd yn llechu mewn cytiau ieir a bocsys te yng Ngorllewin Cymru? Mae’r chwilio am ein diwylliant gweledol yn parhau ……

 

Rhôd were delighted to welcome art historian, Peter Lord to Neuadd y Ddraig Goch in Drefach Felindre on 16 July. As part of the Drefach Felindre Carnival celebrations, the Rhôd Artists Group presented the second year of our Welsh language art related talks, ‘A Good Honest Trade’: traddodiad yr arlunydd gwlad yng Nghymru.

Peter Lord is an art historian of great importance to the Welsh visual arts, contributing (amongst many other important published works) ‘The Visual Culture of Wales’, a seminal three-volume history which establishes a body of work extending from the Christian-Celtic period to the mid-twentieth century.

Peter talked to us about the traditional paintings of the Welsh countryside, usually commissioned from a jobbing painter who would have been trained in a craft tradition such as shop or inn sign painting, rather than as an artist per se. We saw the development of the trade from this artisan position through to the influences of the London art schools in the 18th century. This gradual development saw these talented practitioners copying and adopting the styles of artists working for the gentry and nobility of England to service the requirements of the burgeoning middle class in Wales.

Many fine examples of this early artisan tradition have been disregarded and relegated to attics and outbuildings and are only slowly becoming valued once more by the art establishment and its patrons. This is in stark contrast to the tradition of ‘folk’ painting in America where similar examples are sold for substantial sums of money through galleries, dealers and auctions.

Peter exhorted us to re-think our attitude to the cultural importance of these vernacular paintings and their honest relationship to the social and political landscape they reflect. How many more of these extraordinary works are languishing in the chicken sheds and tea crates of west Wales? The search for our visual culture continues…

45.peter_lord

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s