Clwb Celf Carnifal – Drefach Felindre – Carnival Art Club

36.penny_c-cRhôd were delighted to receive funding this summer in partnership with Drefach Felindre Community Hall Committee from the Red Nose Day Fund. We were able to organise four free art clubs leading up to the Drefach Felindre Village carnival. The art workshop were open to children 8 – 15 years old and were well attended.
Workshops were run by Roger Lougher, penny d jones, Anne-Mie Mellis and Rose Seymour. The children were enabled to make their own costumes and play within the visual world they created.
Mae Rhôd yn falch i dderbyn arian mewn partneriaeth gyda Pwllgor Neuadd y Ddraig Goch gan gronfa Red Nose Day. Roeddem wedi gallu trefnu pedwar clwb celf am ddim ar gyfer plant oedran 8 – 15. Death nifer dda i’r clwbiau.
Trefnwyd y gweithdai gan Roger Lougher, penny d jones, Anne-Mie Mellis a Rose Seymour. Galluogwyd y plant i wneud eu gwisgoedd eu hunain a chwarau yn y byd gweledol yr roeddynt wedi creu.

 

 

A Good Honest Trade

Talk_Peter_Lord-1aRoedd yn blesur gan Grŵp Artistiaid Rhôd groesawu, hanesydd celf, Peter Lord i Neuadd y Ddraig Goch yn Nhrefach Felindre ar Orffenaf 16. Fel rhan o ddathliadau carnifal Drefach Felindre, cylwynodd Grŵp Artistiaid Rhôd yr ail sgwrs flynyddol ar gelf: ‘A Good Honest Trade; traddodiad arlunydd gwlad yng Nghymru.

Mae Peter Lord yn hanesydd celf nodedig ym maes celf yng Nghymru, gan gyfrannu (ymysg cyhoeddiadau pwysig eraill) ‘The Visual Culture of Wales’, tair cyfrol allweddol sydd yn olrhain corff o waith o’r cyfnod Cristnogol-Celtaidd yng Nghymru hyd at ganol yr ugeinfed ganrif.

Siaradodd Peter am y darluniau traddodiadol o gefn gwlad Cymru, a oedd gan amlaf yn cael eu comisiynu gan arlunydd gweithiol a fyddai wedi cael ei hyfforddi yn nhraddodiad crefft megis arwyddion siop neu dafarn, yn hytrach na fel artist per se. Gwelsom y datblygiad o fasnach a oedd yn deillio o safle’r crefftwr tuag at ddylanwad yr ysgolion celf yn Llundain yn y ddeunawfed ganrif. Yn sgil y datblygiad graddol hwn gwelwyd artistiaid medrus yn copio ac yn mabwysiadau arddulliau’r artistiaid hynny oedd yn gweithio i’r bonheddwyr yn Lloegr ar gyfer cyflawni dyheadau’r dosbarth canol llewyrchus yng Nghymru.

Mae nifer fawr o’r esiamplau cain yma o’r traddodiad crefft cynnar wedi eu hanwybyddu a’u taflu allan gan ddiweddu fyny mewn cytiau ieir a chroglofftydd, a dim ond nawr maent yn cael eu trysori gan y sefydliad celf a’u noddwyr. Mae hyn yn dipyn gwahanol i’r traddodiad o ‘gelf werinol’ yn yr Unol Daleithiau lle mae gwaith tebyg yn hawlio prisiau enfawr mewn orielau, tai ocsiwn a delwyr.

Gofynnodd Peter inni ail-feddwl ein hagwedd tuag at bwysigrwydd diwylliannol y darluniau brodorol hyn a’u perthynas gonest gyda’r tirwedd cymdeithasol a gwleidyddol y maent yn eu hadlewyrchu. Faint mwy o’r gweithiau anhygoel hyn sydd yn llechu mewn cytiau ieir a bocsys te yng Ngorllewin Cymru? Mae’r chwilio am ein diwylliant gweledol yn parhau ……

 

Rhôd were delighted to welcome art historian, Peter Lord to Neuadd y Ddraig Goch in Drefach Felindre on 16 July. As part of the Drefach Felindre Carnival celebrations, the Rhôd Artists Group presented the second year of our Welsh language art related talks, ‘A Good Honest Trade’: traddodiad yr arlunydd gwlad yng Nghymru.

Peter Lord is an art historian of great importance to the Welsh visual arts, contributing (amongst many other important published works) ‘The Visual Culture of Wales’, a seminal three-volume history which establishes a body of work extending from the Christian-Celtic period to the mid-twentieth century.

Peter talked to us about the traditional paintings of the Welsh countryside, usually commissioned from a jobbing painter who would have been trained in a craft tradition such as shop or inn sign painting, rather than as an artist per se. We saw the development of the trade from this artisan position through to the influences of the London art schools in the 18th century. This gradual development saw these talented practitioners copying and adopting the styles of artists working for the gentry and nobility of England to service the requirements of the burgeoning middle class in Wales.

Many fine examples of this early artisan tradition have been disregarded and relegated to attics and outbuildings and are only slowly becoming valued once more by the art establishment and its patrons. This is in stark contrast to the tradition of ‘folk’ painting in America where similar examples are sold for substantial sums of money through galleries, dealers and auctions.

Peter exhorted us to re-think our attitude to the cultural importance of these vernacular paintings and their honest relationship to the social and political landscape they reflect. How many more of these extraordinary works are languishing in the chicken sheds and tea crates of west Wales? The search for our visual culture continues…

45.peter_lord

 

Carnifal Drefach Felindre

48.carnival

Rhôd Artists Group had a nice day out at Drefach Felindre Carnival on 19 July – we had a stall where we were very proud to display the costumes and art works made at our Art Clubs by the young people who had worked with us over the summer.

Rhôd Artists Group has become more involved in the cultural life of Drefach Felindre over the past 6 years and to reflect this will be moving the date of the annual Rhôd show in 2016 to coincide with Carnival in July along with a more extensive programme of events during the Carnival Week.

We will also continue with our annual Welsh language art related talk at Neuadd y Ddraig Goch for the carnival week – this year we were very pleased to host a talk by historian of Welsh art, Peter Lord which proved very popular with local visitors and those who had traveled to us for the occasion.

Cafodd Grŵp Artistiaid Rhôd amser da yng Ngharnifal Drefach Felindre ar Orffennaf 19,lle roedd gennym stondin i arddangos gwaith celf a gwisgoedd a grewyd gan y plant a ddaeth i’r Clwb Celf.

Dros y chwe blynedd diwethaf mae Grŵp Artistiaid Rhôd yn gynyddol wedi chwarae rhan ym mywyd diwylliannol Drefach Felindre ac i adlewyrchu hyn bydd yn symud dyddiad y sioe flynyddol i gyd-fynd gyda Charnifal ym mis Gorffennaf ynghyd â rhaglen fwy eang o ddigwyddiadau fel rhan o weithgareddau’r Carnifal.

Byddwn yn  parhau gyda’n sgwrs celf flynyddol yn Gymraeg yn Neuadd y Ddraig Goch yn ystod wythnos y Carnifal – eleni roedd yn bleser croesawu’r hanesydd celf,Peter Lord a cafodd wrandawiad da gan y trigolion lleol ac eraill a ddaeth atom o du allan i’r ardal.

Hyn bydd yn symud dyddiad y sioe flynyddol i gyd-fynd gyda Charnifal ym mis Gorffennaf ynghyd â rhaglen fwy eang o ddigwyddiadau fel rhan o weithgareddau’r Carnifal.

49.carnival