Deall y Lle: y filltir sgwâr

Pic&logo

 

Deall y Lle: y filltir sgwâr (Dilyn y blog yma)

You are Here: exploring our square mile (Follow the blog here)

Since 2009, the annual site specific show, Rhôd, which requires the invited artists to respond to this unique location in Drefelin, Carmarthenshire, has provided a platform for exploring the making of art in a rural context.

It would seem that in an increasingly globalised world that art, for all its internationalist aspirations, is enriched by the artists who making work have a sense of the square mile/y filltir sgwar from which they come. The Rhôd Artists Group will be investigating this theme through discussion with the various networks of artists, art institutions and audiences it has developed in West Wales.

The discourse will happen as a series of talks, workshops and gatherings to investigate the themes of identity, sense of place, the importance or otherwise of location, and how the artist deals with these issues.

These sessions will take place between May and August in various locations. See the Blog for more info

Deall y Lle: y filltir sgwâr /You are Here: exploring our square mile is inspired and organised by Rhôd Artists Group; funded by Arts Council Wales.


Ers 2009, mae’r sioe gelf osodiadol, Rhôd, sydd yn gofyn i’r artistiaid a ddewiswyd ymateb i’r lleoliad unigryw hwn yn Nhrefelin, Sir Gar, wedi darparu llwyfan i archwilio creu celf mewn cyd-destun gwledig.

Ymddengys, mewn byd sydd yn gynyddol eang, fod celf, gyda’i holl ddyheadau rhyngwladol, yn cael ei gyfoethogi gan artistiaid sydd yn gwneud gwaith gyda dealltwriaeth o’u milltir sgwâr. Bydd Grŵp Artistiaid Rhôd yn ymchwilio’r thema hwn trwy drafodaeth gyda’r rhwydwaith o artistiaid, sefydliadau celf a chynulleidfaoedd a fu’n datblygu yng Ngorllewin Cymru.

Bydd y ‘trafod’ ar ffurf cyfres o sgyrsiau, gweithdai a chyfarfyddiadau er mwyn ymchwilio’r thema o hunaniaeth, naws am le, pwysigrwydd neu ddim o leoliad, a sut y mae’r artist yn delio gyda’r materion hyn.

Cynhelir y sesiynau rhwng Mai ac Awst mewn amrywiol leoliadau. Gweler y Blog am fwy o wybodaeth.

Ysbrydolwyd a threfnir Deall y Lle: y filltir sgwâr gan Grŵp Artistiaid Rhôd; cefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

logostrip_210mm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s